skip to Main Content

Πώς μπορώ να προσδιορίσω ότι ανήκω στην «Eιδική» κατηγορία ;

Ένα drone μπορεί να λειτουργήσει στην «Ειδική» ή στην «Πιστοποιημένη» κατηγορία, όταν δεν πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην ανοικτή κατηγορία. Δείτε τις συχνές ερωτήσεις - Πώς μπορώ να προσδιορίσω ότι ανήκω στην «Aνοιχτή» κατηγορία και σε ποια υποκατηγορία μπορώ να πετάξω;

Κανονιστική παραπομπή: άρθρο 4 και άρθρο 20 του κανονισμού ΕΕ 2019/947 · Παράρτημα μέρος Α και άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΕ 2019/947, Μέρος 1 έως 5 Παράρτημα του κανονισμού ΕΕ 2019/945.

Απαιτούνται όλοι οι πιλότοι drone να εκπαιδευτούν για να πετάξουν ένα drone στην "Ειδική" κατηγορία΄;

Για τη λειτουργία που εμπίπτει στην «Ειδική» κατηγορία , η εκπαίδευση εξαρτάται από τη λειτουργία που σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε. Επομένως, εκτός εάν η επιχείρηση εμπίπτει σε ένα τυποποιημένo σενάριο (Standard Scenario), μετά την εκτίμηση κινδύνου, θα πρέπει να προτείνετε ένα πιθανό εκπαιδευτικό μάθημα στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Η αρχή θα αξιολογήσει, σε κάθε περίπτωση, την επάρκεια της εκπαίδευσης και εάν την επιβεβαιώσει στην άδεια λειτουργίας, η εκπαίδευση θα γίνει η απαιτούμενη εκπαίδευση.

Εάν η λειτουργία σας εμπίπτει σε ένα τυπικό σενάριο (Standard Scenario), ο πιλότος πρέπει:

 • Να κατέχει πιστοποιητικό θεωρητικής γνώσης (STS) πιλότου drone για λειτουργία υπό τυποποιημένα σενάρια.
 • Nα πραγματοποιήσει διαπίστευση ολοκλήρωσης της πρακτικής κατάρτισης δεξιοτήτων STS-x.

Για να γίνει αυτό, ο πιλότος πρέπει να ολοκληρώσει και να περάσει επιτυχώς το διαδικτυακό εκπαιδευτικό μάθημα A1 / A3.

Τόσο το πιστοποιητικό όσο και η διαπίστευση μπορούν να εκδοθούν από αρμόδια αρχή ή από οντότητα που επιλέγεται να το πράξει.

Κανονιστική αναφορά: UAS.SPEC.050 (d) και UAS.SPEC.060 (b) του EU EU 2019/947

Για τυπικά σενάρια (Standard Scenarios), το Τμήμα ΠολιτικήςΑεροπορίας είναι υπεύθυνο για την έκδοση των πιστοποιητικών. Πιστοποιητικό ικανότητας πιλότου ισχύει για 5 χρόνια. Εάν η επανεπικύρωση πραγματοποιηθεί πριν από τη λήξη του πιστοποιητικού, ο πιλότος μπορεί να παρακολουθήσει σεμινάριο που παρέχεται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας ή από οντότητα αναγνωρισμένη από αυτήν, διαφορετικά οι ικανότητες πρέπει να εκδηλωθούν ξανά.

Για πτητικές λειτουργίες της «Ειδικής» κατηγορίας που δεν καλύπτονται από τυποποιημένα σενάρια, η εκπαίδευση θα καθορίζεται στην άδεια λειτουργίας που παρέχεται από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας.

Regulatory reference: Article 12 of EU Regulation 2019/947 and UAS.STS-01.020

I fall under the ‘Specific’ category, so how do I obtain an Operational Authorisation?

Firstly check whether your operation can be accommodated within a Standard Scenario. Εάν μπορεί, δεν χρειάζεστε εξουσιοδότηση, αλλά πρέπει να υποβάλετε δήλωση στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. Ένα τυπικό σενάριο είναι μια επιχείρηση που ορίζεται στο Παράρτημα του κανονισμού drone (Κανονισμός ΕΕ 2019/947). Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα drone που φέρει την κατάλληλη ετικέτα αναγνώρισης τάξης (5 ή 6). Αφού υποβάλετε τη δήλωση στο Τμήμα Πολιτικής Αεοροπορίας θα λάβετε την επιβεβαίωση παραλαβής και πληρότητας από το Τμήμα και θα λειτουργήσετε σύμφωνα με τους περιορισμούς του τυπικού σεναρίου. Διαφορετικά, υπάρχουν άλλα μέσα για να λάβετε άδεια λειτουργίας στην «ειδική» κατηγορία , ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου που θέτει η επιχείρηση. Ο χειριστής drone μπορεί να υποβάλει αίτηση για:

 1. Άδεια Πτητικής λειτουργίας με τη διεξαγωγή αξιολόγησης επιχειρησιακού κινδύνου της προβλεπόμενης πτητικής λειτουργίαςχρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία για την εκτίμηση κινδύνου. Η πιθανή μέθοδος είναι το SORA (συγκεκριμένη αξιολόγηση κινδύνου λειτουργίας) που μπορείτε να βρείτε ως AMC1 to Article 11 to Regulation (EU) 2019/947. Αυτή η μεθοδολογία βοηθά στον εντοπισμό του επιπέδου κινδύνου της λειτουργίας και στον προσδιορισμό των μετριασμών και των επιχειρησιακών στόχων ασφάλειας που απαιτούνται για να καταστεί ασφαλής η λειτουργία. Όταν ο χειριστής του αεροσκάφους πιστεύει ότι έχουν εφαρμόσει ικανοποιητικά μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επιχείρησης, στέλνουν όλες τις πληροφορίες στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας και υποβάλλουν αίτηση για άδεια λειτουργίας. Όταν η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι ικανοποιημένη, παρέχει στον operator την άδεια και η λειτουργία μπορεί να ξεκινήσει.
 2. Άδεια Πτητικής Λειτουργίας μέσω προκαθορισμένης αξιολόγησης επιχειρησιακού κινδύνου» (PDRA)ως απλοποίηση του χειριστή drone που διενεργεί εκτίμηση κινδύνου. Για τις επιχειρήσεις που θα είναι οι πιο συνηθισμένες στην Ευρώπη, ο EASA θα διενεργήσει την αξιολόγηση κινδύνου και θα δημοσιεύσει, ως αποδεκτό μέσο συμμόρφωσης με τον κανονισμό για τα drone, τον κατάλογο των ενεργειών που πρέπει να εφαρμόσει ο operator για την ασφαλή διεξαγωγή της λειτουργίας. Απαιτείται ακόμη αίτηση για έγκριση στo Tμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ωστόσο, τόσο ο drone οperator όσο και η Εθνική Αρχή θα επωφεληθούν από τα τυποποιημένα μέτρα που ορίζονται στο PDRA. Τα PDRA δημοσιεύονται από τον EASA ως AMC to Art 11 to Regulation (EU) 2019/947; περισσότερα βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη.
 3. Πιστοποιητικό Φορέα Εκμεταλλεύσης Ελαφρών ΣμηΕΑ (LUC): only legal entities can apply for a LUC, after which the National Aviation Authority may allocate some privileges to the drone operator. Drone operators may ask the National Aviation Authority to assess their organisation to evaluate whether they are capable of assessing the risk of an operation themselves. The requirements to be demonstrated by drone operators are defined in Part C of Regulation (EU) 2019/947. When the National Aviation Authority is satisfied, they will issue a light UAS operator certificate (LUC) and they will allocate privileges to the drone operators based on their level of maturity. The privileges may be one or more of the following:
  • Για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων που καλύπτονται από τυποποιημένα σενάρια χωρίς να υποβάλλεται δήλωση
  • Αυτο-εξουσιοδότηση επιχειρήσεων που εκτελούνται από το χειριστή drone και καλύπτονται από PDRA χωρίς να υποβάλουν αίτηση για άδεια.
  • Αυτο-εξουσιοδότηση όλων των επιχειρήσεων που εκτελούνται από το χειριστή drone χωρίς να υποβάλει αίτηση για άδεια.

Κανονιστική αναφορά: άρθρο 14 Κανονισμός ΕΕ 2019/947.

Ποιες είναι οι ευθύνες μου ως χειριστής drone στην «Ειδική» κατηγορία;

Ως χειριστής drone που πετά στην «Ειδική» κατηγορία , εσείς πρέπει να::

 • βεβαιωθείτε ότι το drone εμφανίζει τον αριθμό εγγραφής του operator (π.χ. με αυτοκόλλητο) και ότι ο ίδιος αριθμός θα φορτωθεί στο drone
 • ανάπτυξετε επιχειρησιακές διαδικασίες (απαιτούνται γραπτές διαδικασίες όταν ο οperator drone χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν πιλότους, αλλιώς αρκεί ο πιλότος να ακολουθεί τις διαδικασίες που ορίζει ο κατασκευαστής στο εγχειρίδιο χρήστη).
 • βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούν να επηρεάσουν τη σύνδεση χειρισμού και ελέγχου του drone.
 • ορίσετε έναν πιλότο drone για κάθε επιχείρηση με drone. Είναι σημαντικό να είναι σαφές ποιος είναι ο υπεύθυνος για κάθε πτήση.
 • διασφαλίσει ότι ο operator drone και το προσωπικό που υποστηρίζει τη λειτουργία του drone είναι εξοικειωμένα με το εγχειρίδιο χρήστη και τις διαδικασίες του drone operator, έχουν την κατάλληλη ικανότητα και τους παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με τυχόν γεωγραφικές ζώνες που δημοσιεύει h αρμόδια αρχή του κράτου μέλους
 • βεβαιωθεί ότι οι χάρτες στο σύστημα γεωενημερότητας του drone είναι ενημερωμένοι, εκτός εάν πετάει σε μια γεωγραφική ζώνη όπου δεν υπάρχουν απαιτήσεις
 • βεβαιωθεί ότι, εκτός εάν χρησιμοποιεί ένα ιδιόκτητο drone, έχει μια δήλωση συμμόρφωσης με το σήμα κλάσης CE και η ετικέτα κλάσης (0 έως 4) είναι τοποθετημένη στο αεροσκάφος και
 • βεβαιωθεί ότι τα άτομα που εμπλέκονται στη λειτουργία του drone γνωρίζουν τους κινδύνους που ενέχονται σε επιχειρήσεις υπό τις υποκατηγορίες A2 και A3.
 • εκτελεί κάθε πράξη εντός των περιορισμών που ορίζονται στη δήλωση ή την άδεια λειτουργίας
 • ανάπτυξη διαδικασιών για την εξασφάλιση της ασφάλειας της επιχείρησης
 • ανάπτυξη διαδικασιών για την εξασφάλιση της ασφάλειας της επιχείρησης
 • να διασφαλίσει ότι προστατεύεται το απόρρητο των ανθρώπων και ενδέχεται επίσης να απαιτείται η διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου για την προστασία δεδομένων, εάν ζητηθεί από την Εθνική Αρχή Αεροπορίας
 • παρέχει στον πιλότο οδηγίες για τον τρόπο ελαχιστοποίησης των ενοχλήσεων που προκαλούνται από θόρυβο και εκπομπές
 • διασφαλίζει ότι ο πιλότος που διεξάγει την επιχείρηση και το άλλο υπεύθυνο προσωπικό συμμορφώνονται με όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία στην «Ειδική» κατηγορία
 • Κρατεί αρχείο της επιχείρησης drone. και
 • διατηρήσει το drone σε κατάλληλη κατάσταση για να διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία.

Κανονιστική αναφορά: UAS.SPEC.050 (d) και UAS.SPEC.060 (b) του EU EU 2019/947

Ποιες είναι οι ευθύνες μου ως απομακρυσμένος πιλότος στην «Ειδική» κατηγορία;

Ως πιλότος drone πρέπει να:Πρίν τη Πτήση:

 • ολοκληρώσετε την εκπαίδευση και την εξέταση που απαιτείται για τον τύπο της επιχείρησης στην οποία θα συμμετάσχετε
 • να έχετε σχετικές ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τυχόν γεωγραφικές ζώνες που δημοσιεύονται από την Εθνική Αρχή Αεροπορίας.
 • Ελέγξετε για εμπόδια και για την παρουσία ατόμων που δεν εμπλέκονται στη λειτουργία του drone (εκτός εάν λειτουργούν στην υποκατηγορία Α1 με ιδιωτικό drone ή drone με σήμα κατηγορίας 0,
 • ελέγξετε ότι το drone είναι κατάλληλο για πτήση και την επιχείρηση που θα αναλάβει.
 • βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σωστά (εάν υπάρχει). και
 • βεβαιωθείτε ότι το βάρος του drone βρίσκεται εντός του ορίου της κατηγορίας ή της υποκατηγορίας της oποία ανήκει το drone
 • βεβαιωθείτε ότι το περιβάλλον λειτουργίας είναι συμβατό με τους εγκεκριμένους ή δηλωμένους περιορισμούς και
 • διασφαλίζει ότι οι Υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, οι χρήστες του εναέριου χώρου και άλλοι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται για την επιχείρηση με drone
 • Κατά τη διάρκεια της πτήσης στην «Eιδική» κατηγορία πρέπει να::
 • να μην χρησιμοποιείτε το drone όταν είστε ανίκανοι είτε λόγω της κατανάλωσης ψυχοδραστικών / παραισθησιογόνων ουσιών ή αλκοόλ, είτε λόγω ασθένειας.
 • να κρατήσετε το drone σε τέτοια απόσταση ώστε να μπορείτε να το δείτε καθαρά. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν παρατηρητή για να ελέξετε τον εναέριο χώρο όταν θέλετε να πετάξετε σε FPV. Οι παρατηρητές πρέπει να βρίσκονται δίπλα σας έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν αμέσως σε περίπτωση που δουν ένα εμπόδιο και να σας δώσουν οδηγίες για την άμεση προσγείωση του drone.
 • εάν εσείς ή ο παρατηρητής δείτε επανδρωμένο αεροσκάφος, παραχωρήστε προτεραιώτητα σε αυτό και βεβαιωθείτε ότι είστε μακριά από αυτό. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για τη λειτουργία, θα πρέπει να προσγειώσετε το drone.
 • συμμορφωθείτε με τον περιορισμό των γεωγραφικών ζωνών
 • χειριστείτε το drone σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη του κατασκευαστή.
 • συμμορφωθείτε με τη διαδικασίες του operator και
 • μην λειτουργείτε όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση ατυχήματος, μείνετε μακριά από αυτήν τη θέση, επειδή ενδέχεται να απαιτείται χρήση ελικοπτέρου έκτακτης ανάγκης).
 • Συμμορφωθείτε με τους εγκεκριμένους ή δηλωμένους περιορισμούς.

Κανονιστική αναφορά: UAS.SPEC.060 του κανονισμού ΕΕ 2019/947

Παρακαλώ σημειώστε: Για αναλυτικούς κανονισμούς, οδηγό Συχνών ερωτήσεων σχετικά με τις διατάξεις που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες ΣμηΕΑ και άλλα χρήσιμα έγγραφα, ανατρέξτε στο κάτω μέρος της σελίδας

'Specific' Category FAQs

Ένας περιεκτικός οδηγός για τις κανονιστικές διατάξεις για την "Ειδική" κατηγορία

Οδηγός Πιλότων και Φορέων Εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ

Ένας περιεκτικός οδηγός για τις κανονιστικές διατάξεις για πιλότους και operator drone (ελληνικά)

EASA Design Verification Application

Λειτουργίες UAS στην Ειδική κατηγορία ενδέχεται να απαιτούν από τον Operator να υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό επαλήθευσης σχεδιασμού.

Α2 Self-Practical Training Declaration Form

Οι χειριστές εξ αποστάσεως πρέπει να δηλώσουν την ολοκλήρωση της πρακτικής αυτοεκπαίδευσης για την υποκατηγορία Α2. Κατεβάστε το έντυπο της δήλωσης εδώ.

A2 - STS Theoretical Knowledge Syllabus

Τα περιεχόμενα των θεωριτικών μαθημάτων που αφορούν τις εξετάσεις Α2 και STS

Easy Access Rules for UAS

Το Easy Access Rules συνδυάζει όλους τους κανονισμούς, AMC (αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης) και GM (υλικό καθοδήγησης) σε ένα ενιαίο πακέτο

Back To Top
elGR