skip to Main Content

Περιεχόμενα Εγχειριδίου Πτητικής Λειτουργίας

 

Προκειμένου να ληφθεί άδεια πτητικής λειτουργίας στην «Ειδική» κατηγορία, ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ πρέπει να ορίσει και να περιγράψει τις προβλεπόμενες λειτουργίες στο Εγχειρίδιο Πτητικής Λειτουργίας. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με τι πληροφορίες θα πρέπει τουλάχιστον να περιέχει το Εγχειρίδιο. Το Εγχειρίδιο θα πρέπει πάντα να προσαρμόζεται για την περιοχή και τον τύπο λειτουργίας.

Το Εγχειρίδιο Πτητικής Λειτουργίας θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες:

0.Κάλυμα και στοιχεία επαφής.

 • 0.1 Κάλυμμα που ταυτοποιεί τον Φορέα Εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ με τον τίτλο «Εγχειρίδιο Πτητικής λειτουργίας», στοιχεία επικοινωνίας και αριθμό αναθεώρησης.
 • 0.2 Πίνακας περιεχομένων.

1. Εισαγωγή

 • 1.1 Ορισμοί, αρκτικόλεξα και συντμήσεις.
 • 1.2 Σύστημα τροποποίησης και αναθεώρησης του εγχειριδίου (αναφέρετε τις αλλαγές που απαιτούν προηγούμενη έγκριση και τις αλλαγές που πρέπει να κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή).
 • 1.3 Καταγραφή αναθεωρήσεων με ημερομηνίες ισχύος.
 • 1.4 Λίστα σελίδων που ισχύουν (λίστα σελίδων που ισχύουν, εκτός εάν ολόκληρο το εγχειρίδιο έχει εκδοθεί ξανά και το εγχειρίδιο έχει ημερομηνία έναρξης ισχύος).
 • 1.5 Σκοπός και εύρος του εγχειρίδιου με μια σύντομη περιγραφή των διαφορετικών τμημάτων των εγγράφων.
 • 1.6 Δήλωση ασφαλείας (συμπεριλάβετε δήλωση ότι το εγχειρίδιο συμμορφώνεται με τις σχετικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/947 και με την εξουσιοδότηση ή τους όρους έγκρισης του πιστοποιητικού χειριστή ελαφρού UAS (LUC), στην περίπτωση κατόχου LUC, και περιέχει οδηγίες με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται το προσωπικό που συμμετέχει στις πτητικές λειτουργίες).
 • 1.7 Υπογραφή έγκρισης (ο υπόλογος διευθυντής πρέπει να υπογράψει αυτή τη δήλωση).

2. Περιγραφή του οργανισμού του φορέα εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ (συμπεριλάβετε το οργανόγραμμα και μια σύντομη περιγραφή του).

3. Έννοια των λειτουργιών (ConOps) Για κάθε λειτουργία, περιγράψτε τα ακόλουθα:

 • 3.1 Φύση της λειτουργίας και συναφείς κίνδυνοι (περιγράψτε τη φύση των δραστηριοτήτων που εκτελούνται και τους σχετικούς κινδύνους).
 • 3.2 Λειτουργικό περιβάλλον και γεωγραφική περιοχή για τις επιδιωκόμενες πτήσεις (σε γενικές γραμμές, περιγράψτε τα χαρακτηριστικά της περιοχής προς υπερπτήση, την τοπογραφία της, τα εμπόδια κ.λπ. και τα χαρακτηριστικά του εναέριου χώρου που θα χρησιμοποιηθεί και τις περιβαλλοντικές συνθήκες (δηλ. τον καιρό και ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον), ο ορισμός του απαιτούμενου όγκου λειτουργίας και των αποθεμάτων κινδύνου για την αντιμετώπιση των κινδύνων εδάφους και αέρα).
 • 3.3 Τεχνικά μέσα που χρησιμοποιούνται (σε ​​γενικούς όρους, περιγράψτε τα κύρια χαρακτηριστικά, τις επιδόσεις και τους περιορισμούς τους, συμπεριλαμβανομένων των UAS, εξωτερικών συστημάτων που υποστηρίζουν τη λειτουργία UAS, εγκαταστάσεις κ.λπ.)
 • 3.4 Ικανότητες, καθήκοντα και ευθύνες του προσωπικού που εμπλέκεται στις λειτουργίες, όπως ο τηλεχειριστής, ο παρατηρητής UA, ο οπτικός παρατηρητής (VO), ο επόπτης, ο ελεγκτής, ο υπεύθυνος επιχειρήσεων, κ.λπ. Εκπαίδευση και έλεγχος συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς και καθοδήγηση των μελών του πληρώματος σχετικά με την υγεία, την καταλληλότητα για εργασία και την κούραση·
 • 3.5 Ανάλυση κινδύνου και μέθοδοι για τη μείωση των εντοπισμένων κινδύνων (περιγραφή της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας, παρουσίαση με παπιγιόν ή άλλη).
 • 3.6 Συντήρηση (παρέχετε οδηγίες συντήρησης που απαιτούνται για να διατηρείται το UAS σε ασφαλή κατάσταση, καλύπτοντας τις οδηγίες και τις απαιτήσεις συντήρησης του κατασκευαστή UAS όπου υπάρχουν).

4. Κανονικές διαδικασίες; (Ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ θα πρέπει να συμπληρώσει τις ακόλουθες παραγράφους λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω. Οι διαδικασίες που ισχύουν για όλες τις λειτουργίες UAS ενδέχεται να παρατίθενται στην παράγραφο 4.1.)

 • 4.1 Γενικές διαδικασίες που ισχύουν για όλες τις λειτουργίες
 • 4.2 Διαδικασίες που είναι ιδιαίτερες σε μία μόνο λειτουργία

5. Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης (Ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ θα πρέπει να συμπληρώσει τις ακόλουθες παραγράφους λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που παρατίθενται παρακάτω. Οι διαδικασίες που ισχύουν για όλες τις λειτουργίες UAS ενδέχεται να παρατίθενται στην παράγραφο 5.1).

 • 5.1 Γενικές διαδικασίες που ισχύουν για όλες τις λειτουργίες
 • 5.2 Διαδικασίες ιδιόμορφες για μια μεμονωμένη λειτουργία

6. Επείγουσες διαδικασίες (Ο φορέας εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ θα πρέπει να καθορίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.)

7. Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης (ERP) (προαιρετικό)

8. Ασφάλεια (διαδικασίες ασφαλείας που αναφέρονται στο UAS.SPEC.050(a)(ii) και (iii). οδηγίες, καθοδήγηση, διαδικασίες και ευθύνες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των απαιτήσεων ασφαλείας και την προστασία του UAS από μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση, παρεμβολές κ.λπ.]

9. Οδηγίες για την ελαχιστοποίηση της όχλησης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναφέρεται στο UAS.SPEC.050(a)(v);

10. Διαδικασίες αναφοράς περιστατικών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 376/2014.

11. Διαδικασίες τήρησης αρχείων (οδηγίες για αρχεία καταγραφής και αρχεία πιλότων και άλλα δεδομένα που θεωρούνται χρήσιμα για την παρακολούθηση και την παρακολούθηση της δραστηριότητας).

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη δημοσιευμένων παραδειγμάτων Εγχειριδίων Πτητικής Λειτουργίας της EASA για PDRA-S01 και SAIL II στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

(EU) Implementing Regulation 2019/947

on the rules and procedures for the operation of unmanned aircraft

EU Delegated Regulation 2019/945

on unmanned aircraft systems and on third-country operators of unmanned aircraft systems

EASA Operations Manual Example SAIL II

an example of an Operations Manual developed by EASA to be used for SAIL II operations

EASA Operations Manual Example PDRA-S01

an example of an Operations Manual developed by EASA to be used for PDRA-S01 operations

Back To Top
elGR